თანხმოვანთა 757 წყვილი

ბგ
ბდ
ბვ
ბზ
ბთ
ბკ
ბლ
ბმ
ბნ
ბპ
ბჟ
ბრ
ბს
ბტ
ბფ
ბქ
ბღ
ბყ
ბშ
ბჩ
ბც
ბძ
ბწ
ბჭ
ბხ
ბჯ
ბჰ
გბ
გდ
გვ
გზ
გთ
გკ
გლ
გმ
გნ
გპ
გჟ
გრ
გს
გტ
გფ
გქ
გღ
გყ
გშ
გჩ
გც
გძ
გწ
გჭ
გხ
გჯ
გჰ
დბ
დგ
დვ
დზ
დთ
დკ
დლ
დმ
დნ
დპ
დჟ
დრ
დს
დტ
დფ
დქ
დღ
დყ
დშ
დჩ
დც
დძ
დწ
დჭ
დხ
დჯ
დჰ
ვბ
ვგ
ვდ
ვზ
ვთ
ვკ
ვლ
ვმ
ვნ
ვპ
ვჟ
ვრ
ვს
ვტ
ვფ
ვქ
ვღ
ვყ
ვშ
ვჩ
ვც
ვძ
ვწ
ვჭ
ვხ
ვჯ
ვჰ
ზბ
ზგ
ზდ
ზვ
ზთ
ზკ
ზლ
ზმ
ზნ
ზპ
ზჟ
ზრ
ზს
ზტ
ზფ
ზქ
ზღ
ზყ
ზშ
ზჩ
ზც
ზძ
ზწ
ზჭ
ზხ
ზჯ
ზჰ
თბ
თგ
თდ
თვ
თზ
თკ
თლ
თმ
თნ
თპ
თჟ
თრ
თს
თტ
თფ
თქ
თღ
თყ
თშ
თჩ
თც
თძ
თწ
თჭ
თხ
თჯ
თჰ
კბ
კგ
კდ
კვ
კზ
კთ
კლ
კმ
კნ
კპ
კჟ
კრ
კს
კტ
კფ
კქ
კღ
კყ
კშ
კჩ
კც
კძ
კწ
კჭ
კხ
კჯ
კჰ
ლბ
ლგ
ლდ
ლვ
ლზ
ლთ
ლკ
ლმ
ლნ
ლპ
ლჟ
ლრ
ლს
ლტ
ლფ
ლქ
ლღ
ლყ
ლშ
ლჩ
ლც
ლძ
ლწ
ლჭ
ლხ
ლჯ
ლჰ
მბ
მგ
მდ
მვ
მზ
მთ
მკ
მლ
მნ
მპ
მჟ
მრ
მს
მტ
მფ
მქ
მღ
მყ
მშ
მჩ
მც
მძ
მწ
მჭ
მხ
მჯ
მჰ
ნბ
ნგ
ნდ
ნვ
ნზ
ნთ
ნკ
ნლ
ნმ
ნპ
ნჟ
ნრ
ნს
ნტ
ნფ
ნქ
ნღ
ნყ
ნშ
ნჩ
ნც
ნძ
ნწ
ნჭ
ნხ
ნჯ
ნჰ
პბ
პგ
პდ
პვ
პზ
პთ
პკ
პლ
პმ
პნ
პჟ
პრ
პს
პტ
პფ
პქ
პღ
პყ
პშ
პჩ
პც
პძ
პწ
პჭ
პხ
პჯ
პჰ
ჟბ
ჟგ
ჟდ
ჟვ
ჟზ
ჟთ
ჟკ
ჟლ
ჟმ
ჟნ
ჟპ
ჟრ
ჟს
ჟტ
ჟფ
ჟქ
ჟღ
ჟყ
ჟშ
ჟჩ
ჟც
ჟძ
ჟწ
ჟჭ
ჟხ
ჟჯ
ჟჰ
რბ
რგ
რდ
რვ
რზ
რთ
რკ
რლ
რმ
რნ
რპ
რჟ
რს
რტ
რფ
რქ
რღ
რყ
რშ
რჩ
რც
რძ
რწ
რჭ
რხ
რჯ
რჰ
სბ
სგ
სდ
სვ
სზ
სთ
სკ
სლ
სმ
სნ
სპ
სჟ
სრ
სტ
სფ
სქ
სღ
სყ
სშ
სჩ
სც
სძ
სწ
სჭ
სხ
სჯ
სჰ
ტბ
ტგ
ტდ
ტვ
ტზ
ტთ
ტკ
ტლ
ტმ
ტნ
ტპ
ტჟ
ტრ
ტს
ტფ
ტქ
ტღ
ტყ
ტშ
ტჩ
ტც
ტძ
ტწ
ტჭ
ტხ
ტჯ
ტჰ
ფბ
ფგ
ფდ
ფვ
ფზ
ფთ
ფკ
ფლ
ფმ
ფნ
ფპ
ფჟ
ფრ
ფს
ფტ
ფქ
ფღ
ფყ
ფშ
ფჩ
ფც
ფძ
ფწ
ფჭ
ფხ
ფჯ
ფჰ
ქბ
ქგ
ქდ
ქვ
ქზ
ქთ
ქკ
ქლ
ქმ
ქნ
ქპ
ქჟ
ქრ
ქს
ქტ
ქფ
ქღ
ქყ
ქშ
ქჩ
ქც
ქძ
ქწ
ქჭ
ქხ
ქჯ
ქჰ
ღბ
ღგ
ღდ
ღვ
ღზ
ღთ
ღკ
ღლ
ღმ
ღნ
ღპ
ღჟ
ღრ
ღს
ღტ
ღფ
ღქ
ღყ
ღშ
ღჩ
ღც
ღძ
ღწ
ღჭ
ღხ
ღჯ
ღჰ
ყბ
ყგ
ყდ
ყვ
ყზ
ყთ
ყკ
ყლ
ყმ
ყნ
ყპ
ყჟ
ყრ
ყს
ყტ
ყფ
ყქ
ყღ
ყშ
ყჩ
ყც
ყძ
ყწ
ყჭ
ყხ
ყჯ
ყჰ
შბ
შგ
შდ
შვ
შზ
შთ
შკ
შლ
შმ
შნ
შპ
შჟ
შრ
შს
შტ
შფ
შქ
შღ
შყ
შჩ
შც
შძ
შწ
შჭ
შხ
შჯ
შჰ
ჩბ
ჩგ
ჩდ
ჩვ
ჩზ
ჩთ
ჩკ
ჩლ
ჩმ
ჩნ
ჩპ
ჩჟ
ჩრ
ჩს
ჩტ
ჩფ
ჩქ
ჩღ
ჩყ
ჩშ
ჩც
ჩძ
ჩწ
ჩჭ
ჩხ
ჩჯ
ჩჰ
ცბ
ცგ
ცდ
ცვ
ცზ
ცთ
ცკ
ცლ
ცმ
ცნ
ცპ
ცჟ
ცრ
ცს
ცტ
ცფ
ცქ
ცღ
ცყ
ცშ
ცჩ
ცძ
ცწ
ცჭ
ცხ
ცჯ
ცჰ
ძბ
ძგ
ძდ
ძვ
ძზ
ძთ
ძკ
ძლ
ძმ
ძნ
ძპ
ძჟ
ძრ
ძს
ძტ
ძფ
ძქ
ძღ
ძყ
ძშ
ძჩ
ძც
ძწ
ძჭ
ძხ
ძჯ
ძჰ
წბ
წგ
წდ
წვ
წზ
წთ
წკ
წლ
წმ
წნ
წპ
წჟ
წრ
წს
წტ
წფ
წქ
წღ
წყ
წშ
წჩ
წც
წძ
წწ
წჭ
წხ
წჯ
წჰ
ჭბ
ჭგ
ჭდ
ჭვ
ჭზ
ჭთ
ჭკ
ჭლ
ჭმ
ჭნ
ჭპ
ჭჟ
ჭრ
ჭს
ჭტ
ჭფ
ჭქ
ჭღ
ჭყ
ჭშ
ჭჩ
ჭც
ჭძ
ჭწ
ჭხ
ჭჯ
ჭჰ
ხბ
ხგ
ხდ
ხვ
ხზ
ხთ
ხკ
ხლ
ხმ
ხნ
ხპ
ხჟ
ხრ
ხს
ხტ
ხფ
ხქ
ხღ
ხყ
ხშ
ხჩ
ხც
ხძ
ხწ
ხჭ
ხჯ
ხჰ
ჯბ
ჯგ
ჯდ
ჯვ
ჯზ
ჯთ
ჯკ
ჯლ
ჯმ
ჯნ
ჯპ
ჯჟ
ჯრ
ჯს
ჯტ
ჯფ
ჯქ
ჯღ
ჯყ
ჯშ
ჯჩ
ჯც
ჯძ
ჯწ
ჯჭ
ჯხ
ჯჰ
ჰბ
ჰგ
ჰდ
ჰვ
ჰზ
ჰთ
ჰკ
ჰლ
ჰმ
ჰნ
ჰპ
ჰჟ
ჰრ
ჰს
ჰტ
ჰფ
ჰქ
ჰღ
ჰყ
ჰშ
ჰჩ
ჰც
ჰძ
ჰწ
ჰჭ
ჰხ
ჰჯ

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: