თანხმოვნების სამეულების სიხშირის კოეფიციენტი

თანხმოვანთა 757 წყვილის ამონაკრები გაკეთებულია დაახლოებით 220 ათას სიტყვიანი მონაცემთა ბაზიდან.

2549 = სთვ
1274 = სტრ
859 = რთვ
668 = ბდნ
541 = გრძ
540 = სვლ
521 = წყვ
497 = ნტრ
485 = რთლ
464 = ბრძ
458 = ხსნ
452 = ტყვ
440 = მკვ
438 = ცვლ
431 = რცხ
429 = კვლ
424 = სხვ
419 = ქმნ
415 = ნსტ
390 = რთხ
389 = ცხვ
380 = ზრდ
374 = მშვ
374 = ძღვ
367 = ზღვ
363 = სწრ
341 = თქვ
334 = ღვრ
322 = ფრთ
311 = თხვ
310 = თქმ
300 = მტკ

299 = თვლ
298 = ვდნ
295 = რდნ
293 = ქსპ
291 = რწმ
287 = რთმ
283 = სხმ
282 = ქტრ
278 = რძნ
276 = ნგრ
272 = მდგ
270 = მწვ
270 = ხვდ
264 = ცხლ
259 = ნხმ
239 = რტყ
238 = მძღ
238 = რკვ
233 = რღვ
232 = კვდ
229 = სკვ
209 = პყრ
206 = რჯვ
204 = წვრ
201 = ხვრ
194 = მწყ
194 = მსხ
189 = რწყ
183 = თხრ
183 = ლმწ
177 = რგვ
172 = წვდ
172 = მხრ
169 = წყდ
169 = მთხ
168 = ცხრ
165 = კრძ
163 = მგზ
162 = ქვს
159 = მშრ
159 = ვრთ
156 = სხლ
155 = რთნ
154 = ყვნ
154 = ნსპ
153 = ჩნდ
153 = მცვ
149 = მრთ
145 = ძვრ
144 = შვნ
143 = ვრც
143 = ჩრდ
141 = ლმძ
141 = ღმდ
140 = რსკ
137 = მჯდ
136 = ნდრ
135 = ქსტ
133 = მტვ
131 = დგმ
131 = ნტს
129 = ვსკ
128 = მპლ
126 = სხდ
125 = წყნ
120 = ტვრ
118 = მთვ
117 = რცვ
116 = ნგლ
116 = მფრ
116 = რტს
114 = მბრ
112 = მღვ
111 = ჰყვ
110 = მხდ
110 = ნქც
110 = წყლ
109 = კლდ
108 = ჭვრ
106 = ღვთ
104 = ნთქ
103 = მძლ
102 = რგმ
102 = მსგ
100 = გვრ
100 = რქვ
99 = თვნ
98 = ღრმ
98 = რთს
98 = მცხ
97 = მხვ
95 = ნსკ
95 = სტს
95 = რთგ
95 = მსვ
94 = რძლ
94 = სწყ
94 = ნდნ
93 = ვრდ
92 = ტკბ
90 = მკლ
90 = კვნ
90 = ვშვ
89 = მტრ
88 = კრთ
86 = ნცხ
84 = ვმჯ
84 = კვრ
84 = მტყ
84 = რთდ
84 = მკრ
82 = მრჩ
82 = მპრ
81 = სტთ
81 = რქმ
81 = ღვნ
80 = მჩნ
80 = ღდგ
80 = მსჯ
79 = ნკრ
79 = სპრ
79 = მფლ
79 = სკრ
79 = ნტმ
78 = ნფლ
78 = ვსტ
78 = ზმს
77 = სტმ
77 = ნქტ
77 = ნტთ
75 = ტყდ
75 = ნწყ
75 = დმყ
75 = მცდ
74 = ნძლ
73 = რტნ
73 = ნსფ
71 = ვხვ
70 = ბრწ
70 = სვრ
69 = მყვ
69 = ხრჩ
69 = ჰკრ
68 = თხმ
67 = მხმ
67 = ნსხ
66 = ნგს
66 = ღვდ
65 = ფხვ
64 = ხლდ
63 = მჭვ
63 = მსმ
63 = რდმ
62 = სწვ
61 = რტმ
61 = თლმ
61 = ნმდ
61 = მზრ
61 = ნგვ
61 = რპრ
60 = ტყმ
60 = ლტრ
59 = ლთმ
58 = სმგ
58 = შქრ
58 = მცნ
58 = ვდგ
58 = რთშ
57 = გვყ
57 = რსმ
57 = რდს
57 = ვრჩ
56 = ხმდ
56 = ნჯვ
56 = ლდნ
55 = თვრ
55 = მგვ
55 = სმც
55 = გმნ
54 = ყრდ
54 = მბლ
54 = რსპ
53 = გვხ
53 = მდნ
53 = მსრ
53 = ნკლ
53 = სლვ
52 = დგნ
51 = ვბრ
51 = რთქ
51 = წყრ
50 = რყვ
50 = რპლ
49 = ვწყ
49 = გვც
49 = სდგ
49 = თხზ
49 = თრგ
49 = ნძღ
48 = ტსმ
48 = ძვლ
48 = წყმ
48 = სშტ
48 = ვყვ
47 = ტრს
47 = ნცდ
47 = ბრკ
47 = ბრმ
47 = თმფ
47 = მთრ
46 = ღმრ
46 = ნჩხ
46 = რჩხ
45 = ხვლ
45 = რცნ
45 = ნდს
45 = ყვდ
45 = შვლ
45 = ხვნ
45 = სტვ
45 = ნპრ
45 = ნფრ
45 = ნტშ
44 = ქსკ
44 = რხვ
44 = გვთ
44 = ჩხრ
43 = მჟღ
43 = ნსს
43 = რგს
43 = ნგმ
43 = რგლ
43 = სთხ
42 = ვთხ
42 = ლთვ
42 = ლმხ
42 = ნძრ
42 = ლმს
42 = მთლ
42 = ფრქ
41 = რტრ
41 = მქმ
41 = ზმშ
41 = სცდ
40 = ვთვ
40 = ლწლ
40 = სძლ
40 = მხს
40 = სკნ
39 = მცრ
39 = ცქვ
39 = რთკ
39 = ძრწ
38 = მსწ
38 = სთქ
38 = რდგ
38 = გვწ
38 = რხნ
38 = ფსკ
38 = ზმრ
37 = დმდ
37 = მძვ
37 = ვლდ
37 = სხნ
37 = სტკ
37 = ნდშ
37 = ქრთ
37 = მხნ
37 = სდრ
37 = თმმ
36 = ქტს
36 = რჩვ
36 = მპყ
36 = ვსმ
36 = მვლ
36 = ღსრ
36 = ლსტ
36 = სპლ
36 = რთთ
36 = ნგტ
36 = ნტზ
35 = რშრ
35 = რსს
35 = ვწვ
35 = მდვ
35 = თლდ
35 = გზნ
34 = ნდვ
34 = გხვ
34 = ნგშ
34 = ნგზ
34 = სკდ
34 = რგშ
34 = მთქ
34 = ცხყ
34 = ლმდ
33 = თრთ
33 = ნმრ
33 = მგრ
33 = ლდღ
33 = რტშ
33 = ლდს
32 = ქსს
32 = ვსვ
32 = ლგრ
32 = მგლ
32 = თწლ
32 = სტყ
32 = მქრ
31 = ნკვ
31 = რსდ
31 = გვლ
31 = სტნ
31 = ტრშ
31 = რცლ
31 = ვსდ
31 = ვთქ
31 = დგრ
31 = რფლ
31 = ნზრ
31 = ვცდ
31 = მყრ
31 = ვკვ
30 = ვნდ
30 = ნსლ
30 = ცხდ
30 = თქლ
30 = ბრჭ
30 = ჭკვ
30 = ნკს
30 = მბვ
30 = რქს
30 = ჯვრ
29 = სქვ
29 = ლტვ
29 = ნსმ
29 = ხტვ
29 = ქვნ
29 = ვჯდ
29 = სყრ
29 = ვფრ
29 = წკრ
29 = ყრმ
29 = რკლ
29 = წრთ
29 = ნჯრ
29 = თმკ
29 = სცვ
29 = ჩხვ
29 = ლქვ
29 = სცნ
29 = რტლ
29 = ვდრ
29 = ტრმ
28 = ტრფ
28 = ხლმ
28 = ვჰკ
28 = ნსვ
28 = რსშ
28 = წრფ
28 = სჭვ
28 = ხდნ
28 = ვქმ
28 = ქრდ
28 = ნჭვ
28 = რძვ
27 = ვსც
27 = რკმ
27 = ტმფ
27 = ვკრ
27 = რსტ
27 = ვსწ
27 = ქვრ
27 = ქსმ
27 = კლვ
27 = ჰკლ
27 = მღდ
27 = გვმ
27 = ვძლ
27 = ღვლ
27 = რვლ
27 = სწლ
26 = მსტ
26 = ვსხ
26 = ქტთ
26 = წვნ
26 = ვხდ
26 = რდლ
26 = ნწმ
26 = რტზ
26 = სშვ
26 = ნშტ
26 = თმც
26 = ხსრ
26 = რდზ
26 = რტვ
26 = ვცვ
26 = ქვთ
26 = გვს
25 = ჭვმ
25 = ღკვ
25 = გვკ
25 = ღზრ
25 = ზმმ
24 = რთზ
24 = ნსწ
24 = გვტ
24 = თგვ
24 = შვრ
24 = გწყ
24 = ღმს
24 = დრდ
24 = ცხნ
24 = რგზ
24 = ხლს
24 = ვხს
24 = სფრ
23 = ქტშ
23 = ხლშ
23 = ქტზ
23 = სძვ
23 = ფლდ
23 = რხდ
23 = რთპ
23 = სცხ
23 = თხშ
23 = გვდ
23 = ფქვ
23 = ლკლ
22 = რჭლ
22 = გრჩ
22 = ნთვ
22 = ღშფ
22 = მპტ
22 = რბლ
22 = რთბ
22 = ნსჯ
22 = გთხ
22 = რტთ
22 = ლმთ
22 = რნს
22 = ლხმ
22 = მჭრ
22 = მშლ
22 = სმყ
21 = გვჭ
21 = ჰკვ
21 = ფლმ
21 = ჰგვ
21 = ნსც
21 = თხს
21 = ჯვნ
21 = ბრდ
21 = ქმრ
21 = სთმ
21 = ხრმ
21 = ლსკ
21 = ხლტ
21 = სმთ
21 = ზპრ
21 = ზმთ
21 = ნმტ
21 = ნცვ
21 = ჰხვ
21 = ყვრ
21 = ვრს
21 = შხლ
21 = ჩქნ
21 = დვრ
21 = რმც
20 = სკშ
20 = მქვ
20 = ქმდ
20 = ნდმ
20 = გყვ
20 = რდთ
20 = რდღ
20 = ცსკ
20 = ხლთ
20 = რჯღ
20 = ცმლ
20 = სტშ
20 = რგდ
19 = ღფრ
19 = თცნ
19 = ნთრ
19 = რკშ
19 = ნტვ
19 = ნქრ
19 = ტკვ
19 = მრბ
19 = შტრ
19 = გრდ
19 = ტრზ
18 = სტდ
18 = თმშ
18 = ლწყ
18 = მსჭ
18 = ღბლ
18 = რწნ
18 = ლწრ
18 = გვქ
18 = ნგთ
18 = რმდ
18 = ვყრ
18 = გვზ
18 = ზმზ
18 = ნმს
18 = ბრტ
18 = ვთმ
18 = სმს
18 = გლდ
18 = რქტ
18 = ვმდ
18 = ხრწ
18 = რდშ
18 = ვრბ
18 = რჭყ
18 = ლწვ
17 = მრღ
17 = რსთ
17 = მრწ
17 = ვქვ
17 = გვპ
17 = ჰბრ
17 = ნხვ
17 = ვრნ
17 = ნსდ
17 = ლქმ
17 = ნტლ
17 = ტრდ
17 = ვსთ
17 = ნთლ
17 = ვლს
17 = ნმც
17 = სმშ
17 = ქტმ
17 = ბრყ
17 = მწკ
17 = ქცნ
16 = რმს
16 = რმკ
16 = თმხ
16 = ნმხ
16 = დსმ
16 = ქსც
16 = გვძ
16 = ტყლ
16 = ჰყრ
16 = სმკ
16 = სკლ
16 = ჩქმ
16 = ზვნ
16 = ვცნ
16 = ღმშ
16 = შსწ
16 = ვგზ
16 = ნდზ
16 = რგჩ
16 = ვცხ
16 = ვსს
16 = ნჯღ
16 = ჭვდ
16 = ვშნ
16 = სჭრ
16 = ხლნ
16 = ტკრ
15 = სცქ
15 = მცთ
15 = გვშ
15 = ვზრ
15 = მღრ
15 = ნკშ
15 = რსზ
15 = მხლ
15 = თრდ
15 = ნსთ
15 = სტზ
15 = თხნ
15 = ქსშ
15 = რკს
15 = რბრ
15 = რგთ
15 = ბრბ
15 = წმყ
15 = ღთქ
15 = მნდ
15 = სმნ
15 = ჭყლ
15 = მთმ
15 = ჭკნ
15 = ქსთ
15 = ქსზ
15 = ლმშ
15 = ღძვ
14 = ჰქმ
14 = ღგვ
14 = ვლნ
14 = კლს
14 = ბნდ
14 = ლტს
14 = ღვწ
14 = ღქმ
14 = ბლს
14 = მსს
14 = ბსტ
14 = რგნ
14 = გდნ
14 = ჰხდ
14 = ვკლ
14 = რდვ
14 = ზვრ
14 = ვხმ
14 = ლმყ
14 = ვჰხ
14 = თხთ
14 = თმყ
14 = რცმ
14 = მზღ
14 = თმთ
14 = რმტ
14 = სრვ
13 = ნდგ
13 = ვტყ
13 = გმვ
13 = ღლდ
13 = ვრმ
13 = ღმზ
13 = ვგრ
13 = ფრჩ
13 = სღვ
13 = ნსშ
13 = ფშვ
13 = ხმრ
13 = ნთხ
13 = ნდლ
13 = კრწ
13 = ნდთ
13 = ვთრ
13 = ჭვნ
13 = ნქლ
13 = ნმკ
13 = ჭდვ
13 = ვლთ
13 = მძრ
13 = თბრ
13 = ნგბ
13 = რტფ
13 = ლსმ
13 = ფდნ
13 = ძრვ
13 = რწკ
13 = შპს
13 = ვსჯ
13 = მსფ
13 = გვნ
13 = ნვს
12 = ბლდ
12 = შნვ
12 = ხმძ
12 = ღგზ
12 = რბს
12 = გვჩ
12 = თდნ
12 = ლგვ
12 = ღძრ
12 = ვტკ
12 = ხრდ
12 = ტდნ
12 = ბვლ
12 = ნსზ
12 = ხშმ
12 = სბრ
12 = მსკ
12 = ვძვ
12 = დსკ
12 = ტრთ
12 = დსტ
12 = სრკ
12 = ჰრქ
12 = მსყ
12 = ნსგ
12 = თქდ
12 = ნვრ
12 = ლდმ
12 = ჩქვ
12 = რჩნ
12 = ნვლ
12 = ძლდ
12 = შთვ
11 = ნცქ
11 = ნწკ
11 = ბრს
11 = ჰრთ
11 = ლდგ
11 = ტლმ
11 = ვტრ
11 = მრგ
11 = ვჭრ
11 = წმდ
11 = სკს
11 = რწვ
11 = ვჩნ
11 = წვლ
11 = მლნ
11 = რმშ
11 = ყვლ
11 = რჩლ
11 = შსს
11 = ვსნ
11 = ლბრ
11 = ვგმ
11 = ცხმ
11 = ვმს
11 = შკრ
11 = თკმ
11 = თქნ
11 = ლღვ
11 = მლმ
11 = სძღ
11 = თმპ
11 = ნტნ
11 = ფცქ
11 = მზვ
11 = ქტდ
11 = რგრ
11 = ფრდ
11 = ზრზ
10 = მბნ
10 = რღმ
10 = რსფ
10 = ლკვ
10 = რქთ
10 = ლთქ
10 = ნცლ
10 = ლშვ
10 = რღნ
10 = ნძთ
10 = რმწ
10 = ნდდ
10 = რჩქ
10 = ნრღ
10 = ლმნ
10 = რლს
10 = ნკთ
10 = ლფს
10 = რჯთ
10 = მრჯ
10 = სგვ
10 = მლთ
10 = ნდჰ
10 = ლხლ
10 = ვჰყ
10 = ხვს
10 = გრგ
10 = ყვს
10 = ვხტ
10 = ღრჭ
10 = ტწლ
10 = ხლხ
10 = ვრწ
10 = ღრდ
10 = ყდრ
10 = გკლ
10 = ღმვ
10 = ზლდ
10 = ღვს
10 = გვჯ
10 = თვს
10 = თხლ
10 = ჯღრ
10 = ხმლ
10 = წყს
10 = ჩვნ
10 = დღვ
10 = ძნდ
10 = დრტ
10 = ლთბ
10 = დრს
10 = ვდლ
10 = წკლ
10 = ტსკ

2 Responses to თანხმოვნების სამეულების სიხშირის კოეფიციენტი

  1. წკაპო says:

    ბატონო ბესო, რა წყაროებისაგან არის შედგენილი თქვენი მონაცემთა ბაზა?

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: